► KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024                  ► THƯ MỤC BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Giới thiệu sách kỉ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023)

Cách đây 106 năm, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ V.I.Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng của những người vô sản đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và đưa lực lượng của công nhân, nông dân, trí thức lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa…như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại”.

Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn đất nước, đề ra các biện pháp đột phá để giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đã khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Hướng tới kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023), Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

 

Cuốn sách “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2018, khổ 16x24cm, dày 940 trang. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết được chọn lọc từ Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Nội dung các bài viết trong cuốn sách đều tập trung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga, những cống hiến, đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực với lịch sử nhân loại; đồng thời phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử về sự thành công, thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong một thế kỷ qua; làm rõ những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô viết sau 70 năm tồn tại, phát triển; từ đó tìm ra những quy luật, cách thức phát triển mới, nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Để góp phần khẳng định, làm sáng rõ bản chất, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay, năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành cuốn sách “Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga” do Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương làm chủ biên; sách dày 520 trang, khổ 16x24 cm, nội dung gồm 6 phần:

Phần thứ nhất: Vấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Phần thứ hai: Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người.

Phần thứ ba: Xây dựng chế độ kinh tế mới từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga.

Phần thứ tư: Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ năm: Vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

Phần thứ sáu: Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.

Được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ lập trường mácxít - lêninnít, nội dung cuốn sách đã khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay.

 

Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho ra mắt bộ sách “Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay”. Bộ sách gồm 6 tập do Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương làm Tổng Chủ biên. Bộ sách đề cập đến 6 vấn đề chính của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, mỗi vấn đề được trình bày thành từng tập riêng.

Bằng cách tiếp cận lịch sử, hiện thực, với các phương pháp nghiên cứu dưới góc độ chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, các nhà khoa học trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đã tập trung luận giải, làm sáng tỏ và khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự phát triển của đất nước Nga nói riêng, xã hội loài người nói chung. Không lý luận suông, giáo điều, rập khuôn, máy móc, các tác giả đã có cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề ở tất cả các lĩnh vực một cách rất khoa học, thuyết phục. Bên cạnh khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trong quá khứ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá từ những thành công cũng như chưa thành công trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa trong 100 năm qua, các tác giả qua phân tích sự tác động của tình hình thế giới đương đại, đưa ra những định hướng cơ bản để phát huy những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với việc giải quyết các vấn đề quan trọng trong điều kiện lịch sử mới như: Vấn đề dân tộc, giai cấp, con người; vấn đề xây dựng chế độ kinh tế định hướng XHCN, bảo vệ Tổ quốc XHCN, xây dựng Nhà nước XHCN, xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền, vận dụng vào điều kiện cách mạng Việt Nam hiện nay.

Có thể nói, đây là một công trình khoa học nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga được đánh giá tầm cỡ, công phu, có hệ thống, tập trung trí tuệ, chất xám của đông đảo tập thể, cá nhân. Bộ sách có giá trị giáo dục tuyên truyền cho các thế hệ, đồng thời là cẩm nang cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và mọi công dân yêu nước nói chung.

 

Cuốn sách “Lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại có ảnh minh họa - 1917 qua các tháng” của nhà sử học Xô viết An-be Nê-na-rô-cốp được Nhà xuất bản Tiến bộ ấn hành năm 1987, như người dẫn đường đưa bạn đọc đến với các sự kiện quan trọng nhất của năm 1917. Qua các ảnh chụp, ảnh quay phim, ảnh sao lại các bức họa, bức điêu khắc, tranh vẽ, văn kiện, tài liệu báo chí, những đoạn trích trong hồi ký và thư của những người đương thời nói về cuộc cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Tài liệu về từng tháng, từng sự kiện, từng nhân vật quan trọng đều được phân tích, đánh giá ngắn gọn, súc tích.

 

Trong cuộc đời 54 năm hoạt động cách mạng sôi nổi (1870-1924), lãnh tụ thiên tài V. I. Lê-nin đã để lại nhiều di sản vô giá cho nhân loại. Cuốn sách “Chiến lược, chiến thuật quân sự trong thời kỳ cách mạng Tháng Mười” được trích dịch một phần từ bộ sách viết bằng tiếng Nga “Lê-nin bàn về chiến tranh, quân đội và khoa học chiến tranh” do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành năm 1959, khổ 13x19cm, dày 384 trang. Nội dung cuốn sách gồm những bài Lê - nin viết để lãnh đạo cách mạng Nga từ tháng Ba năm 1917 đến tháng Giêng năm 1918. Đây là những lý luận cơ bản kết hợp với thực tiễn trong cách mạng Tháng Mười Nga về khởi nghĩa vũ trang, chỉ đạo tác chiến, nhận định thời cơ...

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi hết sức to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thành quả của Cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và những bài học quý giá được rút ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga.

Trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị tìm đọc!

Nguyễn Thị Tuyết Mai

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) (17/05/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) (03/05/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) (01/05/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 (16/04/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) (23/03/2024)
- Giới thiệu sách Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2023)(19/10/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023)(17/08/2023)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) (25/07/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 22 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (28/06/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)(15/05/2023)
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hưng Yên năm 2024
Thông báo các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 73
Hôm nay 1,054
Tháng này: 475,409
Tất cả: 3,192,598

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388