► CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2024                  ► THƯ MỤC BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022)

Mùa xuân năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt hơn 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này; ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

 

Cuốn sách “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2014. Với 200 trang, tác giả Phạm Quốc Thành đã khái quát quá trình giác ngộ của Nguyễn Ái Quốc từ một thanh niên yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế và quá trình sáng lập ra Đảng Cộng sản của Người. Với nhãn quan của bậc thiên tài và sự nhạy bén của mình, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. Vượt qua những hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản, con đường duy nhất đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt Nam.

 

Không chỉ là người sáng lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rèn luyện Đảng ta thành một Đảng Cộng sản kiên cường, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Hơn 50 năm trôi qua kể từ khi Người đi vào cõi vĩnh hằng, song những luận điểm của Người về Đảng vẫn tiếp tục soi đường cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2008 sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Nội dung cuốn sách bao gồm những chỉ dẫn của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam trích trong bộ “Hồ Chí Minh toàn tập” xuất bản lần thứ hai và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học nghiên cứu tư tưởng của Người về Đảng. Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần 2: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cuốn sách Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2011. Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng

Phần II: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay.

Nội dung cuốn sách là nguồn tư liệu quý giúp bạn đọc nghiên cứu, nắm được các Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của các Cương lĩnh này trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể.

 

Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2020. Cuốn sách dày 996 trang, gồm các bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học… tại Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” nhân kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức. Các bài viết tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm qua, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yên cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam và vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kì cách mạng mới; đồng thời làm sáng tỏ tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển, bảo vệ đất nước trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế.

 

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo nên sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm góp phần làm rõ thêm về lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đối mới, tập thể tác giả thuộc Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng đã biên soạn cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới”, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2006. Với 238 trang, cuốn sách tập trung trình bày một cách hệ thống những quan điểm, chủ trương của Đảng; những thành tựu nổi bật về Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn rất nhiều cuốn sách hay viết về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính mời quý vị tìm đọc.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) (23/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) (07/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) (03/02/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)  (29/12/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) (21/12/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)(22/12/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021)(25/08/2021)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021)(03/06/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021)(18/05/2021)
- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021)(28/04/2021)
THÔNG BÁO
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Cấp thẻ miễn lệ phí trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Thông báo lịch làm việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 85
Hôm nay 1,260
Tháng này: 220,654
Tất cả: 2,867,367

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388