► CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2024                  ► THƯ MỤC BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn) đã nhất trí thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chấm dứt khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, khởi đầu và mở đường cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này, Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:


         
            Cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2021)” của tác giả Ngô Đăng Trí, được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2022. Với hơn 500 trang, cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc đầy đủ những mốc, những giai đoạn chuyển biến quan trọng, những bước nhảy vọt về tư duy nhận thức cũng như chỉ đạo thực tiễn trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ nội dung cuốn sách, tác giả chia tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thành 7 thời kỳ gồm: Thời kỳ ra đời (1920-1930); thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975); thời kỳ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1986); thời kỳ đầu đổi mới (1986-1996); thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1996-2021). Cuốn sách cũng dành một phần quan trọng để tổng kết tiến trình lãnh đạo cách mạng và đổi mới của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua các thời kỳ lịch sử.
 
 

Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử” được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2001. Cuốn sách dày 150 trang, khổ 15x21cm. Bằng những tư liệu và hình ảnh sinh động, cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống 10 sự kiện chính trị trọng đại từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Mỗi Đại hội là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng ta gắn liền với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên trong lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua thử thách, tạo nên những đột phá mới trong công cuộc phát triển của đất nước.

 
         

         Nhằm góp phần tái hiện sự ra đời và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm 7 tập. Bộ sách đã kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, tuyển chọn, bổ sung các sự kiện trong lịch sử Đảng bắt đầu từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước đến năm 2010. Mỗi tập sách lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để làm rõ quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc trình bày khái quát Hội nghị thành lập Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, hướng dẫn, bức điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các khóa. Bộ sách đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 
          
         Cuốn sách “Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930-1990)” của tác giả Lê Văn Yên do Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông ấn hành năm 2020. Nội dung cuốn sách gồm một số bài viết nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của 7 đồng chí Tổng Bí thư thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng ta từ năm 1930 đến năm 1990, đó là các đồng chí: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. Qua những bài viết tác giả đã tái hiện lại những nét chính trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của các đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tất cả đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xứng đáng là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
  
 
      
            Nằm ở tả ngạn sông Hồng, thuộc trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, vùng đất Hưng Yên không chỉ nổi danh “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” mà còn được biết đến là quê hương cách mạng kiên cường. Ngay từ năm 1928, tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc, chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng Sài Thị được thành lập. Cuối năm 1929, chi bộ được chuyển thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị, là chi bộ cộng sản đầu tiên của Hưng Yên. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đến tháng 10/1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị đổi thành Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị. Năm 1941, Hưng Yên thành lập Đảng bộ tỉnh. Bốn năm sau đó, Đảng bộ non trẻ ấy đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, cùng cả nước lập nên chính quyền nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, qua những năm tháng khắc phục vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lại cùng với nhân dân làm nên những chiến công mới, thành tựu mới, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời ghi lại quá trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2015)”. Cuốn sách dày 345 trang, nội dung gồm 2 phần:

Phần 1: Quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1928-1941).

Phần 2: Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2015).

Quá trình xây dựng và trưởng thành (1941-2015), Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã trải qua 18 kỳ đại hội (trong đó thời kỳ hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng có 7 kỳ đại hội). Mỗi kỳ đại hội là những dấu mốc quan trọng ghi lại những thành tựu, cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Cuốn sách là sự tri ân tới những bậc tiền bối cách mạng, những thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước và toàn thể nhân dân trong tỉnh; đồng thời đây cũng là tài liệu bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức phấn đấu để xứng đáng với tiền nhân, cống hiến, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn rất nhiều cuốn sách hay viết về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính mời quý vị tìm đọc.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) (23/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) (07/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024) (29/12/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)(21/12/2023)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023)(31/10/2023)
- Giới thiệu sách Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2023)(19/10/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023)(17/08/2023)
THÔNG BÁO
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Cấp thẻ miễn lệ phí trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Thông báo lịch làm việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 102
Hôm nay 1,320
Tháng này: 220,714
Tất cả: 2,867,427

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388