TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 733 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Danh nhân Hưng Yên Nguyễn Phúc Lai, Nguyễn Đình Nhã, Dương Thị Cẩm... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên xb. 2019 229tr.; 22cm
Thần tích thần sắc làng Thái Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 16tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Nhạc Miếu, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 24tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Ngu Nhuế, tổng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 6tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Lạc Đạo, tổng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 6tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Hùng Trì, tổng Đồng Xá, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 7tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Hướng Đạo, tổng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 5tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Đoan Khê, tổng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 5tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Cẩn Duyệt, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 11+11+7tr.; 29cm
Thần tích - thần sắc làng Đồng Xuyên, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 9tr.; 29cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...