TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 349 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Hương ước làng Thanh Xá, tổng Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1942 33tr.; 27cm
Hương ước xã Văn Nhuế, tổng Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1934 29tr.; 27cm
Hương ước xã Hòe Lâm, tổng Bạch Sam, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1935 27tr.; 27cm
Hương ước xã Bạch Sam, tổng Bạch Sam, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1934 31tr.; 27cm
Hương ước làng Xuân Bản, tổng Bạch Sam, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1942 24tr.; 27cm
Hương ước xã Yên Thành, tổng Phong Cốc, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1942 32tr.; 27cm
Hương ước xã Quan Cù, tổng Yên Xá, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1934 24tr.; 27cm
Hương ước làng Yên Tập, tổng Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1921 22tr.; 27cm
Hương ước xã Yên Xá, tổng Yên Xá, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1935 24tr.; 27cm
Hương ước xã Thuần Xuyên, tổng Bạch Sam, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1934 28tr.; 27cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...